Offentlig informasjon

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

Gravferdsstønad (oppdatert 01.01.2021)

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil kr. 25 377.- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 25 377.- til dekning av utgifter til gravferden.

Vedlegg til kravet/søknaden:

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2 538.-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Hvordan søker du?

Søknadsblanketten inneholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller den ut.
Du søker på skjemaet "Krav om gravferdsstønad - NAV 07-02.08".

Når du har valgt skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp en førsteside. For at NAV skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesiden. Legg førstesiden øverst i brevet.

Kremasjon i Trøndelag (Krematoriet i Trondheim) oppdatert september 2018

Personer som ikke er registrert i folkeregisteret med adresse i Trondheim, regnes for utenbysboende.
Kremasjon direkte utenbys Pr. stk. kr. 5.908,-
Urneforsendelse i Norge pr. stk. kr. 504,-

Kremasjon i Møre og Romsdal (Krematoriet i Kristiansund) oppdatert september 2018

Personer som ikke er registrert i folkeregisteret med adresse i Kristiansund, regnes som utenbysboende.
Kremasjon direkte utenbys Pr. stk. kr. 5.600,-
Urnefordsendelse i Norge pr. stk. kr. 800,-

Askespredning

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død, når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Den som er ansvarlig for gravferden tar selv kontakt med fylkesmannen i Sør-Trøndelag med en søknad om askespredning. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.

Meldinger til andre instanser:

Andre instanser som bør få melding om dødsfallet  som familien selv må ta hånd om:

Begravelse i annen kommune enn bostedskommunen

Gravferdslovens § 6 slår fast at personer som ved dødsfall hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård i kommunen.
For personer som som på tidspunktet for dødsfallet hadde adresse utenfor kommunen kreves det dekning for kostnader ved gravferden.
Dette betyr at det kan komme et tilleggskrav fra det kirkelige fellesrådet i kommunen for leie av kirke ved begravelse/bisettelse, honorar til organist ved begravelse/bisettelse samt et krav om avgift for kistenedsettelse eller urnenedsettelse for utenbysboende.
Kostnadene rundt dette kan variere noe fra kommune til kommune, men beløper seg fra ca. kr. 5 000,-.

 Ytelser fra Nav

https://www.nav.no/no/person/familie/ytelser-ved-dodsfall

Helsedirektoratet - Når en av våre nærmeste dør

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/nar-en-av-vare-naermeste-dor/N%C3%A5r%20en%20av%20v%C3%A5re%20n%C3%A6rmeste%20d%C3%B8r.pdf/_/attachment/inline/f1790d27-fc9c-41b1-887a-640d68af33ab:ecdd857e5bf0ce8eca1c2a099f5bb2646a0f5da7/N%C3%A5r%20en%20av%20v%C3%A5re%20n%C3%A6rmeste%20d%C3%B8r.pdf

Aure - Gullstein - Halsa - Heim - Hemne - Valsøyfjord - Vennastranda - Vinje - Stemshaug - Åsskard